Skip to content

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen Bureau Bloeiwijs en haar klanten (‘Klant’).

1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien zich tussen klant en Bureau Bloeiwijs een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Klant door middel van een per e-mail verzonden aanmelding of opdrachtbevestiging.

2.2 Een overeenkomst kan tevens tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult, het plannen van een (vervolg)afspraak, of afspraken over het verdere traject.

2.3 De diensten worden geleverd op de locatie te Meppel waar Bureau Bloeiwijs gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.

2.4 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau Bloeiwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of een andere ruimte ter beschikking te stellen, een en ander altijd in overleg met Klant.

2.5 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bureau Bloeiwijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Bloeiwijs worden verstrekt. Ook kan Klant Bureau Bloeiwijs middels een ondertekende verklaring toestemming geven de benodigde gegevens op te vragen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Bloeiwijs zijn verstrekt, heeft Bureau Bloeiwijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan Klant in rekening te brengen.

2.7 Aanvullende afspraken met en toezeggingen aan Klant, alsmede wijzigingen in de overeenkomst, zijn voor Bureau Bloeiwijs alleen bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bureau Bloeiwijs zijn bevestigd.

3. Betaling

3.1 De factuur voor onderzoek ontvangt Klant na levering van diensten.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Bureau Bloeiwijs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.3 Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen, wordt zo nodig tweemaal een herinnering verzonden. In geval van een tweede herinnering worden administratiekosten à €25,- in rekening gebracht. Indien ook na twee herinneringen niet betaald is dan is Bureau Bloeiwijs zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

3.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bureau Bloeiwijs extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Klant in rekening gebracht.

3.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Bureau Bloeiwijs op Klant onmiddellijk opeisbaar.

3.6 Bureau Bloeiwijs heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerst plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bureau Bloeiwijs kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Klant een andere volgorde van toerekening aanwijst. Bureau Bloeiwijs kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

4. Incasso

4.1 Als de klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant.

4.2 Indien Bureau Bloeiwijs hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4.3 De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Klant.

4.4 Klant is over gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

5. Opschorting/ontbinding

5.1 Bureau Bloeiwijs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Bureau Bloeiwijs ter kennis gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

5.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bureau Bloeiwijs, zal deze in overleg met klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Klant toerekenbaar zijn.

6. Annuleringsvoorwaarden

6.1 Bij annulering door Klant van diagnostisch onderzoek binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de klant 100% van de kosten van de geannuleerde uren (c.q. van de overeengekomen hoofdsom) verschuldigd, met dien verstande dat Klant minimaal het tarief voor één uur verschuldigd is. Annulering tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten worden geen kosten in rekening gebracht. In het geval van zonder afzegging niet bij de sessie verschijnen wordt eveneens 100% van het uurtarief (c.q. de overeengekomen hoofdsom) in rekening gebracht voor de afgesproken tijd dat de sessie zou duren, met dien verstande dat Klant minimaal het tarief voor één uur verschuldigd is.

6.2 Annulering van Klant van andere opdrachten (waaronder consultaties en freelance opdrachten, denk aan lezingen, wetenschappelijk onderzoek, of schrijfopdrachten) kan kosteloos geschieden tot 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden. Bij annulering korter dan 5 dagen voor aanvang van de opdracht zal Klant 50% van de totaal overeengekomen kosten in rekening worden gebracht. Annulering door Klant kan schriftelijk of via e-mail geschieden.

6.3 Bureau Bloeiwijs heeft het recht om zonder opgave van reden de opdracht te annuleren. Annulering voor aanvang van de opdracht geeft Klant het recht op terugbetaling van het volledige aan Bureau Bloeiwijs betaalde bedrag. Indien een opdracht al gedeeltelijk vervuld is heeft Klant het recht op terugbetaling van het betaalde bedrag voor het resterende deel van de opdracht.

7. Overmacht

7.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau Bloeiwijs of Klant geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Bureau Bloeiwijs of Klant niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Bureau Bloeiwijs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau Bloeiwijs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Wijziging van de overeenkomst

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, dan wel zal er een aanvullende overeenkomst worden opgesteld.

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bureau Bloeiwijs zal Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bureau Bloeiwijs Klant hierover tevoren inlichten.

8.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Bureau Bloeiwijs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

9. Eigendomsvoorbehoud aan klant verstrekte zaken

9.1  Alle door Bureau Bloeiwijs aan Klant verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van Bureau Bloeiwijs, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan Klant.

9.2  Indien Bureau Bloeiwijs aan Klant zaken ter beschikking heeft gesteld is Klant gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van Bureau Bloeiwijs hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig, te retourneren. Indien Klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

9.3  Indien Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de hiervoor genoemde verplichting, heeft Bureau Bloeiwijs het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Klant te verhalen.

10. Aansprakelijkheid

10.1  Bureau Bloeiwijs is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij Klant aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau Bloeiwijs.

10.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding van de factuurwaarde van de opdracht. Bureau Bloeiwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

10.3  Bureau Bloeiwijs is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van Klant. Klant vrijwaart Bureau Bloeiwijs tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

10.4 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Bureau Bloeiwijs. Als Klant dit niet doet, is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Bureau Bloeiwijs als gevolg daarvan lijdt.

10.5 Bureau Bloeiwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kan ontstaan als door Klant verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bureau Bloeiwijs kenbaar behoorde te zijn.

10.6 Bureau Bloeiwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Klant voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Bureau Bloeiwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld indien Klant de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan die van een derde aan te spreken. Schademeldingen in verband met de beweerdelijke aansprakelijkheid van Bureau Bloeiwijs dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na vaststelling van de schade, door Klant schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.7 Indien Klant een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van dat jaar te vervallen.

11. Kwaliteit en gedragsregels

11.1 Bureau Bloeiwijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

11.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de richtlijnen en beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

11.3 Bureau Bloeiwijs gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door Klant beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd. 

11.4 Bureau Bloeiwijs gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Er wordt zowel een papieren als elektronisch dossier opgebouwd. Het (vertrouwelijke) dossier is eigendom van Bureau Bloeiwijs en wordt bewaard gedurende de wettelijk verplichte bewaartermijn. Klant heeft recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van het dossier en recht op afschrift. Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Verdere informatie over privacy en persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring, welke via de website (www.bloeiwijs.com) kan worden geraadpleegd.

11.5 Om een kind te kunnen aanmelden dient Klant de wettelijk vertegenwoordiger zijn van het kind. 

11.6 Bij aanmelding en in het verdere traject dient Klant alle gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen/te verstrekken.

12. Intellectueel eigendom

12.1  Tenzij anders met Klant is overeengekomen, rust op alle verstrekte gegevens, zoals onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen, brochures, projectmateriaal e.d. het auteursrecht bij Bureau Bloeiwijs.

12.2 Alle door Bureau Bloeiwijs verstrekte informatie en gegevens, zoals onderzoeksmethoden en onderzoeksgegevens, rapporten, adviezen, brochures, projectmateriaal e.d. zijn eigendom van Bureau Bloeiwijs en uitsluitend bestemd voor de overeengekomen opdracht en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Bureau Bloeiwijs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

12.3 Het intellectuele eigendom van de website van Bureau Bloewijs en content ligt bij Bureau Bloeiwijs. Het is Bureau Bloeiwijs te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden, tarieven, privacyverklaring en de disclaimer te wijzigen. Bureau Bloeiwijs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Bureau Bloeiwijs is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

13. Geheimhouding

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als door de deelnemers redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

14. Klachten

14.1 Heeft u een klacht over de dienstverlening of het handelen van Bureau Bloeiwijs of enige andere zaken? Bent u ontevreden? Dan vraag ik u in eerste instantie contact op te nemen met Bureau Bloeiwijs. Ik ga graag met u in gesprek en wil er graag samen uit komen. Kom ik er samen met u niet uit en blijft u – ondanks een gesprek – ontevreden, dan heeft u altijd het recht contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. Op https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten vindt u meer informatie en het klachtenformulier dat u kunt invullen en opsturen.

14.2 Heeft u opmerkingen betreffende rapportages, dan dient u deze binnen 8 dagen na dagtekening kenbaar maken.

14.3 Klachten dienen schriftelijk aan Bureau Bloeiwijs te worden bevestigd. Een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?