Skip to content

Intelligentieonderzoek (IQ-test)

Wat 

Met een intelligentieonderzoek (ook wel IQ-test genoemd) wordt het cognitief functioneren van een kind in beeld gebracht. 

Een intelligentietest geeft een schatting van het intelligentieniveau van een kind, in vergelijking met andere kinderen. Het onderzoek omvat meer dan alleen het opleveren van een IQ-score. De test geeft ook een indruk van het cognitief profiel van een kind en eventuele sterktes en zwaktes in het profiel.

Daarnaast kijk ik bij een intelligentieonderzoek naar het gedrag van een kind: naar hoe een kind een taak aanpakt, naar de werkhouding en de strategieën die hij hanteert om opgaves op te lossen en naar wat hem daarbij hindert of helpt. Wanneer bij een kind (hoog-)begaafdheid wordt vermoed, heb ik altijd oog voor de manier waarop kenmerken zoals perfectionisme, gevoeligheid, of een creatieve of complexe denkwijze de prestaties beïnvloeden.  

Zo ontstaat een vollediger beeld van wat een kind kenmerkt en wat hij nodig heeft. Dit resulteert in een verslag met heldere adviezen voor thuis en/of school.

Hoe

Ik maak gebruik van de intelligentietests van Wechsler: de WISC-V-NL, voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en de WPPSI-IV-NL, voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Dit zijn de meest gebruikte intelligentietests in Nederland en vele andere landen, met een goede theoretische onderbouwing (CHC-model). Beide zijn recentelijk herzien en vervangen de verouderde voorgangers. Daarnaast heb ik de beschikking over de KIQT+, een nieuwe IQ-test voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar. Deze keuze voor een intelligentietest wordt gebaseerd op de onderzoeksvraag en uiteraard de leeftijd van het kind. Ik verken graag samen met ouders en/of opdrachtgever wat de best passende test is!

Bij het onderzoeken van jonge kinderen (tot plusminus 5 jaar) moet de uitslag van de test vooral worden gezien als indicatief en als beeld van de ontwikkeling op dat moment en is het bij voorkeur onderdeel van een breder beeld van het kind. 

Intelligentieonderzoek bij vermoedens van hoogbegaafdheid

Het doel van een intelligentieonderzoek is een zo betrouwbaar en objectief mogelijke inschatting te krijgen van het cognitief potentieel van een kind, oftewel: wat heeft een kind in potentie in zich? Zo’n inschatting kan van belang zijn om goed bij een kind te kunnen aansluiten, zowel op school als thuis. Een intelligentieonderzoek is niet bedoeld om hoogbegaafdheid vast te stellen. 

Bij vermoedens van hoogbegaafdheid kan een intelligentietest wel veel duidelijkheid geven. Bijvoorbeeld wanneer de indruk is dat een kind mogelijk wordt over- of ondervraagd. Soms is een intelligentieonderzoek nodig om toegang te krijgen tot een vorm van onderwijs speciaal voor hoogbegaafde leerlingen. 

Wanneer een intelligentieonderzoek (IQ-test)?

Een intelligentieonderzoek wordt aangeraden wanneer er geen problemen of zorgen zijn op het vlak van gedrag of ontwikkeling en er enkel een specifieke vraag is over het intelligentieniveau. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in het kader van onderwijsaanpassingen, toelating tot onderwijs voor hoogbegaafden of een plusklas. Wanneer de achterliggende vraag uitgebreider is, kan het zinvol zijn te kiezen voor een breder psychodiagnostisch onderzoek. 

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?