Skip to content

Privacyverklaring

Bureau Bloeiwijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met de persoonsgegevens van mijn cliënten (en hun gezagsdragers, in het geval het minderjarige cliënten betreft). Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bureau Bloeiwijs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (de doelstellingen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven);
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en/of dit wettelijk verplicht is;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Bureau Bloeiwijs ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u naar aanleiding van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Van cliënten (en hun gezagsdragers in geval van minderjarigen) kan Bureau Bloeiwijs de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid die nodig zijn om goed uitvoering te geven aan de overeenkomst;
 • Land van herkomst;
 • Gezinssituatie;
 • Ouderlijk gezag;
 • Opleidingsniveau;
 • Contactgegevens school;
 • Inhoudelijke informatie rondom de situatie van de cliënt, zoals verstrekt op het aanmeldingsformulier of de contactpagina op de website, tijdens de intake of het onderzoek;
 • Indien van toepassing en met toestemming van de cliënt, gegevens van diagnostiek, begeleiding of behandeling door derden;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door deze te verstrekken via het contactformulier op deze website;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van Bloeiwijs.

Verder geldt dat van alle informatie die u tijdens de screening, intake en onderzoek/diagnostiek aan Bureau Bloeiwijs verstrekt een notitie gemaakt kan worden in het dossier indien dit voor het uitvoeren van de overeenkomst van belang is.

Doelstellingen

Bureau Bloeiwijs verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren;
 • Communicatie met de cliënt en/of gezagsdrager rondom het onderzoek;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Declaratie van de verrichte werkzaamheden;
 • Bureau Bloeiwijs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Grondslagen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding en de overeengekomen overeenkomst voor psychologisch onderzoek;
 • Toestemming (in sommige gevallen wordt expliciet toestemming gevraagd, bijvoorbeeld voor het opvragen van informatie).

Minderjarigen

Bureau Bloeiwijs verwerkt persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloeiwijs.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Bureau Bloeiwijs bewaart persoonsgegevens na afloop van de behandelovereenkomst gedurende 15 jaar. Dit is de wettelijk vastgestelde bewaartermijn. Hierna zal het dossier worden vernietigd. U kunt schriftelijk verzoeken het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wetgeving.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan de praktijk geeft, verstrekken wij uitsluitend aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor E-diagnostiek of administratieve doeleinden.

Zo wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor het verwerken van vragenlijsten en testgegevens (Pearson, Testweb, Hogrefe), de administratie (Zorgadmin) en het verzenden van beveiligde e-mail (Zivver).

Er worden nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens kunnen verder uitsluitend worden gedeeld indien de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Alleen in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling) mogen zorgverleners hun beroepsgeheim doorbreken en informatie geven zonder toestemming van ouders en de cliënt. 

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bureau Bloeiwijs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • Communicatie via e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding;
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig de maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bloeiwijs.com, of gebruik maken van de link voor beveiligd mailen (via Zivver) op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Website en cookies

Bureau Bloeiwijs verwerkt gegevens die zijn gegenereerd tijdens een bezoek aan de website van Bureau Bloeiwijs: www.bloeiwijs.com; Bureau Bloeiwijs gebruikt hiervoor functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren en daarnaast voor het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics 4, waarbij anonimisering standaard is ingeschakeld.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Ik doe mijn uiterste best om samen met u tot een oplossing te komen. U heeft op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Op de website plaatst Bureau Bloeiwijs eventuele herziene versies.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens vindt u hieronder.

Contactgegevens

Bureau Bloeiwijs

Leonard Springerlaan 14b

7941 GW Meppel

info@bloeiwijs.com

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?