Skip to content

Psychologisch onderzoek

Wanneer?

Wanneer er vragen zijn over het gedrag of het functioneren van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, kan psychologisch onderzoek veel inzicht geven en richting voor vervolg. 

Bijvoorbeeld: wanneer er sprake is van onderpresteren of van  gedragsproblemen. Of wanneer de vraag speelt of het kind toe is aan versnellen. Er kunnen zorgen zijn omdat een kind moeite heeft met sociale contacten. Of omdat omgaan met emoties lastig is. Ook zijn er hoogbegaafde kinderen die een negatief zelfbeeld ontwikkelen of faalangst hebben.  

Waarom?

Hoogbegaafde kinderen hebben een prachtig talent. Dat betekent echter niet dat zij vanzelfsprekend goed functioneren.

Hoogbegaafdheid omvat meer dan het hebben van een hoog IQ. Hoogbegaafde kinderen hebben naast hun hoge intelligentie een breed scala aan persoonskenmerken en kwetsbaarheden. Wanneer deze niet worden (h)erkend, kan onvoldoende bij een kind worden aangesloten en kunnen problemen ontstaan. 

Juist door verder te kijken dan de intelligentie, kunnen we hoogbegaafde kinderen beter begrijpen en begeleiden.

Wat?

Door een psychologisch onderzoek ontstaat meer inzicht in wat er aan de hand is, welke behoeftes achter de problemen zitten en wat het kind nodig heeft om tot bloei te komen.    

In een psychologisch onderzoek wordt breed naar de ontwikkeling van een kind gekeken en naar de interactie met de omgeving. Vaak is een intelligentieonderzoek een onderdeel van een breder psychologisch onderzoek. Het onderzoek kan zich daarnaast bijvoorbeeld richten op:  

 • Sociale ontwikkeling;
 • Emotionele ontwikkeling;
 • Persoonlijkheid;
 • Adaptieve vaardigheden;
 • Motivatie;
 • Zelfbeeld;
 • (Faal-)angst;
 • Executieve functies.

Soms is een intelligentieonderzoek niet (meer) nodig. In dat geval kan er ook voor gekozen worden dit achterwege te laten. Ik bespreek graag de mogelijkheden. 

Hoe?

Wanneer een breder psychodiagnostisch onderzoek wenselijk is, breng ik graag eerst samen de vraag goed in beeld. Vervolgens bekijk ik welke onderzoeksmethode passend is. Ik bekijk dus per kind wat in kaart gebracht moet worden en maak een onderzoek op maat. 

Afhankelijk van de hulpvraag en de leeftijd van het kind kan het onderzoek bestaan uit afname van enkele vragenlijsten, tests, gesprekken, spel, tekeningen en observaties. 

Het onderzoek wordt deels met het kind zelf uitgevoerd. Daarnaast is informatie vanuit ouders erg belangrijk. Met toestemming neem ik ook graag contact op met de leerkracht van een kind.

Een psychologisch onderzoek resulteert in een uitgebreid onderzoeksverslag met concrete, praktische tips voor onderwijs, opvoeding en het kind zelf.

Het onderzoek met het kind duurt minimaal één dagdeel, soms is het nodig het kind meerdere keren te zien. 

Voor wie?

Wanneer er vragen zijn over het gedrag of het functioneren van kinderen, en er een vermoeden van hoogbegaafdheid is of wanneer onduidelijk is wat een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind nodig heeft. Hulpvragen voor een onderzoek kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. 

Bloeiwijs doet onderzoek bij kinderen en jongeren van plusminus 5 jaar tot en met 20 jaar.

Ouders kunnen hun kind zelf aanmelden, maar ik werk ook in opdracht van andere zorgverleners of scholen. 

* Let op:

 • Aanmelden is mogelijk bij lichte problematiek.
 • In het geval van bijkomende (ontwikkelings-)problemen, bijvoorbeeld ADHD of ASS, of leerstoornissen, zoals dyslexie, kan ik signaleren; ik stel echter geen diagnoses/classificaties. Mocht meer inzicht op dit gebied nodig zijn dan verwijs ik graag naar collega’s die op dit vlak gespecialiseerd zijn. 
 • Mijn aanbod is niet passend als er sprake is ernstige problematiek. Denk aan ernstige gedragsproblemen, angst- of stemmingsproblemen, eetproblematiek, suïcidaliteit of een complexe opvoedingssituatie. 

Neem bij twijfel contact op!

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?