Skip to content

Tarieven

Intelligentieonderzoek

Uitgebreid onderzoek naar de intelligentie. Dit omvat een algehele niveaubepaling (Totaal IQ), waarmee u een indruk krijgt van het cognitieve niveau van uw kind in vergelijking met andere kinderen. Daarnaast worden scores verkregen op verschillende domeinen (onderliggende cognitieve vaardigheden), zoals verbaal begrip, werkgeheugen of vermogen tot abstract denken. Dit geeft een indruk van het intelligentieprofiel en mogelijke sterktes en zwaktes van uw kind. In het verslag worden ook de observaties tijdens het onderzoek  beschreven, denk aan werkhouding, aandacht, omgaan met moeilijke taken/falen en contact. 

In het intakegesprek verkennen we de hulpvraag en wordt in overleg gekeken welke intelligentietest het meest passend is: de WISC-V, WPPSI-IV of IDS-2. Het onderzoek omvat:

 • Intakegesprek
 • Ontwikkelingsanamnese
 • Intelligentieonderzoek met de WISC-V, WPPSI-IV of IDS-2 
 • Uitgebreid verslag met observaties, scorerapport en adviezen op basis van het intelligentieprofiel en de observaties.
 • Nagesprek met ouders (indien gewenst), waarin het verslag wordt besproken.

Kosten: 950 euro

Intelligentiescreening

Screening van het algemeen intelligentieniveau. Een betrouwbare schatting van het Totaal IQ door verkorte afname van de WISC-V-, WPPSI-IV of IDS-2, of afname van de KIQT+. Bij dit onderzoek zijn er geen scores op onderliggende cognitieve vaardigen en is er geen analyse van sterktes en zwaktes mogelijk.  

Dit onderzoek omvat:

 • Korte (telefonische) intake
 • Afname intelligentietest
 • Beknopt verslag, inclusief scorerapport
 • Kort (telefonisch) nagesprek (indien gewenst)

LET OP: Alleen geschikt wanneer er geen aanvullende hulpvraag is en enkel een IQ-bepaling nodig is voor bepaalde beslissingen (zoals toelating tot een plusklas) en er geen bijzonderheden zijn of verwacht worden, of als second opinion op eerder onderzoek.

Kosten: 700 euro

Breder psychologisch onderzoek

Soms is meer nodig dan alleen een intelligentieonderzoek om de hulpvraag te beantwoorden. Tijdens de intake verken ik graag samen met ouders welke aanvullende onderzoeken eventueel nodig zouden kunnen zijn.

Een psychologisch onderzoek zal over het algemeen de volgende onderdelen omvatten:

 • Persoonlijk intakegesprek
 • Ontwikkelingsanamnese
 • Intelligentieonderzoek
 • Aanvullend onderzoek (bijv. sociale of emotionele ontwikkeling, vaardigheden, persoonlijkheid, zelfbeeld, faalangst of executieve functies)
 • Uitgebreide schriftelijke rapportage
 • Persoonlijk adviesgesprek

Onderzoek is maatwerk. Tarieven zijn afhankelijk van de uitvoerigheid van een onderzoek en de tests en vragenlijsten die worden ingezet. De keuze hiervoor hangt samen met bijvoorbeeld de vragen die zijn geformuleerd voor het onderzoek, wensen en verwachtingen en kenmerken van het kind.

Kosten: in overleg na intake.

Aanvullende gesprekken

Voor een los (intake-)gesprek, vervolggesprek (bijvoorbeeld een gesprek met de school van jullie kind) of eenmalig consult zijn de kosten afhankelijk van de locatie (reistijd en reiskosten) en de duur van het gesprek en worden deze gebaseerd op het uurtarief.

Hierbij wordt, indien van toepassing, naast directe tijd ook de benodigde indirecte tijd (voor voorbereiding, verslaglegging) in rekening gebracht. 

Kosten: 97 euro per uur.  

Wanneer afspraken langer duren dan een uur wordt het bedrag naar verhouding aangepast.

Reistijd en reiskosten

Voor afspraken buiten Meppel wordt een reistijdvergoeding van 45 euro per uur gerekend en reiskosten van 0,35 euro per kilometer.

Vergoeding

Onderzoeken door Bureau Bloeiwijs worden niet vergoed. Ik heb geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars. Over het algemeen zijn ouders de opdrachtgever en betalen zij de factuur zelf. In sommige gevallen werk ik in opdracht van een school of als ‘onderaannemer’ van een vergoede zorgverlener.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?