Skip to content

Wat is hoogbegaafdheid?

Wat is hoogbegaafdheid? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Op dit moment is er nog geen eenduidige wetenschappelijke definitie van (hoog)begaafdheid. Wel zijn er verschillende theorieën en modellen die veel inzicht bieden in het begrip hoogbegaafdheid.

Bureau Bloeiwijs werkt vanuit een brede visie op hoogbegaafdheid. Deze visie is gebaseerd op een aantal belangrijke aspecten uit de meest vooraanstaande theorieën en modellen van (hoog)begaafdheid en sluit aan bij de werkdefinitie van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Hoogbegaafdheid kan volgens deze visie/werkdefinitie worden beschreven aan de hand van de volgende aspecten: 

Een sterk/hoog ontwikkelingspotentieel

(Hoog)begaafde kinderen hebben een hoog ontwikkelingspotentieel. Dat wil zeggen dat ze de aanleg hebben om tot uitzonderlijke prestaties te komen en bij de beste 10% te komen op een begaafdheidsgebied of op meerdere begaafdheidsgebieden.

Interactie met de omgeving

Kinderen ontwikkelen hun talent in interactie met de omgeving. De mate waarin het aanwezige potentieel daadwerkelijk tot bloei komt wordt daardoor ook bepaald door de omgeving en door andere eigenschappen (bijvoorbeeld de persoonlijkheid) die iemand heeft. 

Creatief denkvermogen

(Hoog)begaafde kinderen hebben niet alleen een hoge intelligentie, maar ook creatief denkvermogen. Dat wil zeggen: het vermogen om zelf met originele en vindingrijke oplossingen te komen, om ongewone dingen te bedenken en ongewone verbanden te leggen en zo opdrachten en problemen op heel eigen wijze te lossen.

Motivatie

Een (hoog)begaafd kind heeft een grote intrinsieke motivatie: een sterke gedrevenheid, doorzettingsvermogen en taakgerichtheid voor dingen die hen interesseren.

Meerdimensioneel

Hoogbegaafdheid is een meerdimensioneel begrip. Dat houdt in dat het uit meerdere aspecten bestaat. Hoogbegaafdheid omvat meer dan een hoge intelligentie. Het is dan ook niet juist om enkel te kijken naar IQ en een score van 130 of hoger als enige criterium te gebruiken. Een hoge IQ-score is een zeer sterke indicatie van een hoge intelligentie, maar een lage score op een IQ-test sluit niet uit dat iemand een hoge intelligentie heeft. 

Kenmerken van hoogbegaafheid

In de literatuur zijn kenmerken beschreven die bij veel hoogbegaafden al vanaf jonge leeftijd te herkennen zijn. Een hoge intelligentie is er een van. In een gemiddelde populatie heeft ongeveer 10 procent van de kinderen kenmerken die een indicatie kunnen zijn voor (hoog)begaafdheid.

Zijnskenmerken van hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid komt in het hele wezen, het hele zijn van een kind tot uitdrukking. Dit zien we terug in eigenschappen als een sterk gevoel voor autonomie, een groot rechtvaardigheids gevoel, grote mate van gevoeligheid/sensitiviteit, intensiteit, perfectionisme, en een groot zelfbewustzijn. Het is belangrijk om deze kenmerken goed in beeld te brengen om een kind echt te kunnen begrijpen en goed bij hem/haar te kunnen aansluiten.  

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?