Skip to content

De werkwijze in 8 stappen

1. Oriëntatie

De eerste stap is meestal een oriënterend gesprek tussen mij en de ouders (of de school, wanneer school het onderzoek aanvraagt). Tijdens dit gesprek maken we kennis, krijg ik een eerste indruk van de vraag en krijgen ouders/school een indruk van hoe ik werk en wat ik kan betekenen. Op basis van dit gesprek kan worden besloten een aanmelding te doen. Soms is het direct duidelijk dat een onderzoek wenselijk is en plannen we meteen een datum voor het onderzoek.

2. Aanmelding

Wanneer ouders besluiten dat zij hun kind willen aanmelden voor onderzoek, dan doen zij dat door het invullen en retourneren van het aanmeldingsformulier. In het aanmeldingsformulier worden enkele vragen gesteld over het kind, de reden van aanmelding en andere bijzonderheden die relevant kunnen zijn voor het onderzoek.
Wanneer het aanmeldingsformulier door mij retour is ontvangen, dan wordt dat als een definitieve aanvraag voor een onderzoek beschouwd. Indien nodig neem ik daarna telefonisch of per e-mail contact op om de vraag verder te verhelderen en een intake- en onderzoeksdatum te plannen (als dit nog niet is gedaan in stap 1).

Ouders (of school) ontvangen vervolgens een opdrachtbevestiging, waarin de gemaakte afspraken worden bevestigd. Na ondertekening daarvan kan het onderzoek op het geplande moment van start gaan.

3. Invullen vragenlijsten

Ik stuur ouders, afhankelijk van de onderzoeksvraag, een of enkele vragenformulieren toe. Hierin wordt uitvoeriger ingegaan op de lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind, zijn/haar gedrag, eventuele problemen, de gezinssituatie en het functioneren op school. Daarnaast ontvang ik graag informatie van school, bijvoorbeeld een rapport of informatie uit het leerlingvolgsysteem. Wanneer eerder een onderzoek heeft plaatsgevonden of er sprake is van externe begeleiding/behandeling hoor ik dat graag.

4. Intakegesprek

Voordat het onderzoek plaatsvindt ga ik met de ouders in gesprek. In dit gesprek wordt vooral ingegaan op wat precies de vraagstelling is voor het onderzoek en wat daaraan vooraf is gegaan. Ook zullen we nader ingaan op onderdelen van de ingevulde vragenlijsten en is het voor ouders mogelijk om een toelichting te geven op wat zij hebben ingevuld.

Op basis van dit gesprek stel ik definitief vast welke onderzoeksmiddelen worden ingezet. Indien nodig worden na dit gesprek nog enkele aanvullende vragenlijsten toegezonden, of ter plekke ingevuld.   

5. Het onderzoek

Op de dag van onderzoek maken we eerst even in alle rust kennis. Dit geeft het kind de gelegenheid om alles in zich op te nemen en zich te ontspannen. Wanneer we het gevoel hebben dat het kind zich voldoende op zijn/haar gemak voelt kan het onderzoek van start gaan.

Ouders zijn niet bij het onderzoek zelf aanwezig. Omdat ik geen wachtruimte heb, kunnen ouders tussentijds iets anders gaan doen. Het is handig om dan telefonisch bereikbaar te blijven. Ik neem contact op wanneer we bijna klaar zijn.

De intelligentietest bestaat uit diverse onderdelen, met allerlei verschillende opdrachten/taken. Deze beginnen eenvoudig en worden steeds een stukje moeilijker. Bij sommige onderdelen wordt de tijd opgenomen. ​Bij een hoogbegaafdheidsonderzoek neem ik naast de intelligentietest ook nog andere tests af bij het kind. Afhankelijk van de vraagstelling en de leeftijd van het kind kunnen dit bijvoorbeeld vragenlijsten zijn over hoe het kind zich voelt of gedraagt, lijsten met zinnen om aan te vullen, of het maken van tekeningen. Om een beeld te krijgen van de belevingswereld van het kind, maak ik waar nodig ook gebruik van spel en gesprekken.

Een onderzoek is best inspannend. Dus we nemen tussentijds ook pauze, waarin er wat gegeten en gedronken kan worden. Ik vraag ouders hiervoor zelf iets te eten en te drinken voor het kind mee te nemen.

Een bijzondere voorbereiding op het onderzoek is niet echt nodig. De meeste kinderen ervaren een onderzoek als een leuke, stimulerende, maar wel zeer intensieve dag. Ouders kunnen hun kind vertellen dat het allerlei werkjes, spelletjes en puzzels gaat doen. Ik raad over het algemeen aan om zo open mogelijk te zijn tegenover uw kind over de reden van het onderzoek.

Het is belangrijk dat het kind fit is voor het onderzoek. Als het kind ziek is, is het beter het onderzoek uit te stellen.

6. Onderzoeksrapport

Na het onderzoek analyseer ik de resultaten en maak ik een concept onderzoeksrapport. In dit rapport staan de onderzoeksvraag, voorinformatie van de ouders of de school over het kind, de gehanteerde onderzoeksmiddelen, de onderzoeksresultaten, de beantwoording van de onderzoeksvraag en de adviezen. Ouders krijgen dit rapport binnen 14 dagen na het onderzoek toegestuurd.

7. Eindgesprek

Na bestudering van het onderzoeksrapport volgt een gesprek over het onderzoek en de resultaten en adviezen. In dit gesprek kunnen we ingaan op eventuele vragen die u hierover heeft en kan ik een nadere toelichting geven indien gewenst. 

8. Afronding

Het onderzoeksrapport wordt door mij definitief gemaakt, ondertekend en aan de ouders toegezonden. Na afloop van het gehele onderzoeksproces ontvangen de ouders (of de school) de factuur.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?